Facebook adatkezelési tájékoztató

A Tájékoztató szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga az Adatkezelő javára fenntartva. A Tájékoztató az Adatkezelő írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és az érintetteket kivéve nem terjeszthető. Amennyiben a tájékoztatót szeretné felhasználni, "átmásolni" saját oldalára, az írásbeli engedélyhez vegye fel velem a kapcsolatot.

 

A Facebook oldalam neve, elérhetősége: Dr. Pokrócos György (@drpokrocosgy)

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelete (továbbiakban: GDPR) alapján az alábbiak szerint tájékoztatom Önt a Facebook oldalam adatkezeléséről és az érintetti jogairól. Kérem, hogy figyelmesen olvassa végig, ha pedig kérdése van, forduljon hozzám bizalommal.

1. Az adatkezelés alanyai, hatálya

A Facebook oldal létrehozásával és üzemeltetésével kapcsolatban Dr. Pokrócos György minősül Adatkezelőnek. Az Adatkezelővel a kapcsolatot felveheti a honlap „Elérhetőség” oldalán megadott lehetőségek bármelyikén.

A Facebook oldalt az Adatkezelő saját privát profiljával hozta létre és ezzel a profillal is kívánja ellátni az Adatkezelői és az adminisztrátori feladatokat.

Érintettnek minősül minden olyan természetes személy, aki a Facebook oldalt kedveli, követi, oda bejegyzést tesz, vagy üzenetet küld.

Az Adatkezelési Tájékoztató időbeli hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató a kiadása napjától, 2021. július 20-tól visszavonásig érvényes. Módosítás esetén az új tájékoztató lép hatályba, jelen tájékoztató pedig hatályát veszti.

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed mindenkire, akinek valamely személyes adatával kapcsolatban a Facebook oldal adminisztrátoraként az Adatkezelő műveletet végez.

Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya: Az Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyeket az Adatkezelő a jogviszonyából adódóan, az érintett adatszolgáltatása útján, vagy az adminisztrátori tevékenységből fakadóan kezel.

Tekintettel arra, hogy a Facebook oldalam üzemeltetésének célja túlmutat az otthoni, magáncélú (személyes) adatkezelésen – mert szakmai vagy üzleti tevékenységgel összefüggésbe hozható –, így kiterjed rá a GDPR hatálya.

2. Adatfeldolgozó és adatvédelmi tisztviselő, címzett

Sem adatfeldolgozót, sem adatvédelmi tisztviselőt nem veszek igénybe. Egyrészt a nevemben és megbízásomból nem kezel más személyes adatokat, másrészt a Facebook oldalon végzett adatkezelés vonatkozásában nem állnak fenn az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó feltételek. A személyes adatokat nem továbbítom, nem közlöm senkivel.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Facebook oldal létrehozásának célja a közösségi médiafelületen történő gyors, hatékony és modern kapcsolattartási lehetőség biztosítása, továbbá az általam írt bejegyzések publikálása és ezeknek köszönhető üzleti kapcsolatfelvétel. Az oldal elsődleges célja a tájékoztatás, továbbá a kapcsolatfelvétel lehetősége.

A Facebook oldal adatkezelési célja a közösségi médiában történő minél nagyobb nyilvánosság elérése, kedvelők és követők számának növelése, a bejegyzések megosztása, továbbá a jövőbeni üzleti partnerek felé történő figyelemfelkeltés.

A Facebook oldal nem minősül hivatalos kommunikációs csatornának, nem panaszbejelentésre vagy ügyintézésre szolgál. Az oldal kedvelése és/vagy követése önkéntes, szabad akaraton alapul.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. A hozzájárulás önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű.

Önkéntes, mert: az oldalt Ön szabad akaratából látogathatja, követheti, kedvelheti, vagy elhagyhatja, tehát Ön valós vagy szabad választási lehetőséggel rendelkezik. Semmilyen hátrány nem éri, ha nem látogatja, nem követi, vagy nem kedveli az oldalamat, akkor sem, ha korábban kedvelte vagy követte, de később ezt visszavonta.

Konkrét, mert: az adatkezelés pontos és egyértelmű célját közöltem Önnel, továbbá a személyes adatait nem használom fel más célból, mint amihez Ön hozzájárult. Nem fogok például Önnek üzenni, vagy kéretlenül kapcsolatfelvételt kezdeményezni.

Tájékoztatáson alapuló, mert: Ön tisztában van az Adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával. Az Adatkezelési Tájékoztató az oldal látogatásakor elérhetővé válik, nincs követéshez, vagy kedveléshez kötve a tartalom megismerése. Részletes tájékoztatást kap továbbá az adatkezelés teljes folyamatáról és az érintetti jogairól.

Egyértelmű, mert: Ön kifejezett aktív cselekedetével látogat el az oldalra, gombnyomással tudja azt követni, vagy kedvelni. Az oldal böngészésekor további aktív cselekedettel görget vagy keres, amely szintén arra utal, hogy Ön egyértelműen látogatni kívánja az oldalamat.

Az oldalra történő látogatáskor, annak kedvelésekor és/vagy követésekor a Facebook által kifejezetten erre a célra biztosított felületen megtalálja az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, egy erre az oldalra irányító linket. Amennyiben az oldal látogatója marad, abban az esetben hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, ez azonban az oldal követésének a leállításával jár.

A hozzájárulását ugyanolyan módon visszavonhatja, mint ahogyan megadta, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. A személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az a személy, aki az oldalamat követi és/vagy kedveli.

5. A kezelt személyes adatok köre

A Facebook oldalt kedvelő és/vagy követő személy neve (amennyiben a profiljában saját valódi nevét adta meg), nyilvánossá tett adatai, amelyeket bármely Facebook felhasználó láthat (ilyenek például a profilkép, az idővonal eseményei, az iskolai végzettség, a helymeghatározás adatai, a lakcím, a születési dátum, az ismerősök és a kapcsolatok, a tulajdonosi jogállás, továbbá minden itt fel nem sorolt, de ezekkel egy tekintet alá eső személyes adat, melyet az érintett tud megadni). A részletes adatainak kezelésére akkor kerül sor, ha valaki az Ön nevére kattintva megnézi a profilját, erre azonban nekem nincs ráhatásom.

Kezelésre kerül továbbá az oldalon bejegyzést tevő, hozzászólást fűző személyek reakciója, kommentje, posztja, egyéb megjegyzése.

Látni fogom azt is, hogy Ön mikor pontosan melyik nap kezdte el az oldal követését/kedvelését.

Amennyiben Ön a nyilvános bejegyzéseit megváltoztatja, azt az oldal látogatói látni fogják. Ez az Ön döntése, az Adatkezelőnek ezzel kapcsolatos adatkezelési célja, illetve ráhatása nincs.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatás

Az Adatkezelő a személyes adatai kezelésével összefüggésben nem végez olyan adatkezelési műveletet, amely indokolttá tenné bármelyik személyes adat Unión kívüli országba való továbbítását, kivéve a Facebook sajátosságából (Unión kívüli szerverre továbbítás) fakadó adattovábbításokat, amelyről maga a Facebook ad tájékoztatást. Ezekre az adattovábbításokra az Adatkezelőként nincs ráhatásom.

7. Az adatkezelés folyamata

  1. Amikor Ön rátalál az oldalamra, lehetősége lesz azt kedvelni/követni.
  2. Erről a Facebook értesítést küld nekem, így látni fogom az új kedvelést és/vagy követést.
  3. Az értesítések tartalmazzák, hogy melyik profil mikor kezdte követni az oldalamat, év, hónap, nap megjelöléssel.
  4. A posztjaimhoz fűzött bejegyzésekről szintén értesítést kapok.
  5. A posztjaim alatt látni fogom továbbá, ha Ön bejegyzést tett.
  6. Látni fogom, ha Ön kedveli egy hozzászólásomat, vagy fényképemet.

8. A tárolási idő

A személyes adatokat az oldal fennállásáig kezelem.

9. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Minden érintett jogosult a kezelt adatairól visszajelzést kapni. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátom. Ön határozhatja meg a tájékoztatás formáját is.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátom a rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

A kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesítem.

A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ennek megfelelően ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatom. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatom Önt.

A jogait a könnyebb áttekinthetőség céljából az alábbi táblázatban is szemléltetem:

Érintetti jogok megnevezése: Élhet-e ezen jogával?
Tájékoztatás GDPR 13.-14. cikk igen
Hozzáférés GDPR 15. cikk igen
Helyesbítés GDPR 16. cikk igen
Törlés GDPR 17. cikk igen
Törlés: hozzájárulás visszavonása GDPR 17. (1) b) igen
Korlátozás GDPR 18. cikk igen
Adathordozhatóság GDPR 20. cikk igen
Tiltakozás GDPR 21. cikk nem
Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen GDPR 22. cikk nem
Jogorvoslathoz való jog (GDPR 77. cikk) igen

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő intézkedéseket hozok annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsak, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adom meg. A kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta a személyazonosságát.

Ha nem teszek intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9.2. Hozzáféréshez való jog 

Jogosult arra, hogy az elérhetőségeimen keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt;
  • milyen forrásból szerezte be a személyes adatait;
  • mennyi ideig kezelem.

Jogosult megismerni, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottam hozzáférést, vagy kinek továbbítottam a személyes adatait. A jogok érvényesítésének elősegítése érdekében díjmentesen biztosítom a joggyakorlást az Ön részére.

Tájékoztatom, hogy az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A hozzáférési jog – ideértve annak részjogosítványát is, a másolat rendelkezésre bocsátáshoz való jogot – gyakorlása kapcsán a GDPR nem támaszt többletkövetelményeket, az feltétel nélkül gyakorolható, tehát az érintettnek nem kell igazolnia a hozzáférési joga gyakorlásához fűződő jogát vagy jogos érdekét, illetve nem kell indokolnia, hogy mi okból kíván élni ezzel a jogával.

A hozzáféréshez való jog gyakorolható továbbá a Facebook felületén (Beállítások / A Facebook adataid menüpont) a „Hozzáférés az adataidhoz” menüpont alatt.

9.3. Helyesbítéshez való jog 

Amennyiben az általam kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot helyesbítem. Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérést legfeljebb 1 hónapon belül teljesítem, és erről a megadott elérhetőségén értesítem.

Tájékoztatom, hogy a Facebook oldal sajátosságából fakadóan a bejegyzéseit, a követés/kedvelés dátumát, a fénykép vagy bejegyzés kedvelését helyesbíteni nem tudom.

9.4. Korlátozáshoz (zároláshoz) való jog 

A személyes adatok korlátozásához való jog az adatkezelési műveletek ideiglenes, meghatározott időre szóló beszüntetését jelenti. Ez is csak akkor, ha annak okai és feltételei fennállnak.

A Facebook oldal vonatkozásában ez a jogosultság nem kivitelezhető, mert maga a Facebook felülete nem ad lehetőséget az adatok zárolására. Ilyen kérésével a Facebook felé fordulhat.

9.5. Törléshez való jog 

Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljem az Önre vonatkozó személyes adatokat, én pedig köteles vagyok arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljem, amennyiben az adatok kezelésére más jogalap nem áll fenn.

A törlési kérelem megtagadásáról tájékoztatom az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatósághoz való joga alapján Ön jogosult arra, hogy megszerezze a korábban a részemre bocsátott személyes adatait, kérhesse az Önre vonatkozó információk másolatát, vagy azokat továbbíthassa egy másik adatkezelő részére.

Ön jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsam anélkül, hogy ezt akadályoznám.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezt a jogát csak az Ön által a részemre bocsátott információk esetében van joga gyakorolni. Nem élhet ezzel a jogával akkor, ha az adatok forrása nem Ön, vagy ha az információkat származtatott módon állítottam elő.

9.7. Jogorvoslathoz  való jog 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshet a megadott elérhetőségek egyikén. A jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt is gyakorolhatja.

Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértettem a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391-1400,

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu, vagy

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a www.birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

A Tájékoztató szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga az Adatkezelő javára fenntartva. A Tájékoztató az Adatkezelő írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és az érintetteket kivéve nem terjeszthető. Amennyiben a tájékoztatót szeretné felhasználni, "átmásolni" saját oldalára, az írásbeli engedélyhez vegye fel velem a kapcsolatot.