SIM kártya átadásának tilalma 2022. márciustól

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 88/2022. (III. 7.) Korm. rendelet alapján, ha a 2022. február 24. naptól Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár egyéni előfizetőként (a továbbiakban együtt: előfizető) előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevétele céljából az előfizetői szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő SIM kártyát (a továbbiakban: SIM kártya) igényel, azt nem adhatja át harmadik személy részére. E tekintetben nem minősül harmadik személynek a közeli hozzátartozó.

Az adategyeztetés kizárólag a SIM kártya átadását megelőzően, személyesen végezhető el. Az adategyeztetés során az elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetőt – személyazonosság igazolására alkalmas, arcképmását tartalmazó okmány bemutatásával – személyazonosságának igazolására hívja fel.

Az elektronikus hírközlési szolgáltató – a személyazonosság igazolását követően, az így bemutatott okmány alapján – az előfizető családi és utónevét, állampolgárságát, születési idejét, nemét, valamint a bemutatott okmány azonosítóját rögzíti. Az előfizető személyazonosságának sikeres ellenőrzése hiányában az előfizető számára a SIM kártya nem adható át, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdheti meg.

Ha az előfizető a személyes adategyeztetés során a személyazonosságát a személyazonosság igazolására alkalmas, arcképmását tartalmazó okmánnyal nem tudja igazolni, azt a külön törvény szerinti
a) ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás,
b) humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély vagy
c) a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány
alapján igazolhatja azzal, hogy ebben az esetben az adatokat a bemutatott dokumentum alapján kell rögzíteni.

Ez utóbbi esetben a SIM kártyát az elektronikus hírközlési szolgáltató az átadást követően – az átadás időpontjától számított – 168 órás időtartamra aktiválja, amely – legfeljebb az aktív időtartam lejártát megelőző huszonnégy órában kezdeményezett – adategyeztetés ismételt lefolytatásával további 168 óra időtartamra újraaktiválható. A SIM kártya az ismételten elvégzett adategyeztetés elvégzésével korlátlan alkalommal aktiválható újra.

A rögzített adatok kizárólag ezen adatok megismerésére törvényben feljogosított szerv írásos megkeresése alapján továbbíthatóak. A rögzített adatokat a személyes adategyeztetést – az ismételt adategyeztetés esetén az ismételt adategyeztetést – követő 90 nap elteltével törölni kell.