Új hatóság kezdi meg működését 2021. október 1-jétől

A 2021. évi XXXII. törvény alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (Hatóság) az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer feletti felügyelet gyakorlásával és szabályozásával, a felszámolói névjegyzék vezetésével és szabályozásával kapcsolatos feladatokat, valamint a nemzetgazdaság szempontjából alapvető fontosságú, az állam kizárólagos gazdasági tevékenységi körébe tartozó egyes tevékenységek szabályozását és felügyeletét látja el.

Ismertető, a teljesség igénye nélkül:

A Közbeszerzési Tanács mintájára létrejön a Koncessziós Tanács. A Koncessziós Tanács iránymutatások, közlemények kiadásával támogatja az egységes állami koncessziós joggyakorlat kialakítását. A hattagú Tanács tagja a Hatóság elnöke és a Hatóság elnökét rendelet kiadásában helyettesítő elnökhelyettes. A Tanács tagja továbbá a miniszterelnök, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, valamint a Hatóság elnöke által kijelölt egy-egy személy.

A Koncessziós Tanács mellett általános vitarendező fórumként jön létre a Koncessziós Állandó Választottbíróság. A Választottbíróság feladata a koncessziós eljárásokkal és a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos jogviták pártatlan, magas szakmai színvonalon történő gyors eldöntése.

Lesz Integrált Végrehajtási Rendszer, többek között az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatására vonatkozó részletes szabályait, az önálló bírósági végrehajtói állások számát, az azonos illetékességi területen működő végrehajtók között a végrehajtási ügyek elosztásának rendjét, a végrehajtói állások betöltésének és a végrehajtói pályázati eljárásnak a részletes szabályait, a végrehajtó tevékenységével okozott kárért járó kártérítés, illetve személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj fedezésére szolgáló biztosíték összegének kezelésére vonatkozó részletes szabályokat, az önálló bírósági végrehajtó által a felvilágosításra jogosult részére kiadott másolatért felszámítható költségtérítést, valamint ezek megfizetésének módját, az általános költségátalány megfizetéséről szóló szabályokat is a Hatóság elnöke állapítja meg.

A Hatóság elnöke állapítja meg a dohánytermék-kiskereskedőkkel, a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött koncessziós szerződések szerinti koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának ellenőrzésére, a dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személyek kötelezettségeinek ellenőrzésére, a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező személyek közhiteles nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat.

A Hatóság látja el

a) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény,

b) a bírósági végrehajtásról szóló törvény,

c) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény, és

d) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény

és az új törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ezen jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét, valamint az e jogszabályokban meghatározott, a Hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

A Hatósághoz átkerülő feladatokhoz kapcsolódóan a jogelődök által kötött, 2021. szeptember 30-án hatályban lévő hatósági szerződések esetében 2021. október 1-jén a jogelődök helyébe a Hatóság lép. A Hatósághoz átkerülő feladatokhoz kapcsolódóan a jogelődök által 2021. október 1-jét megelőzően hozott hatósági döntéssel szemben közigazgatási per megindítására irányuló keresetet 2021. szeptember 30-át követően a Hatóság ellen kell benyújtani.

A törvény

Az indokolás